اینسومنیا
اختلالات خواب

از کدام نوع بیخوابی رنج می برید تا بگوییم درمانش چیست؟!