زمان خواب و بیداری نامنظم
اختلالات خواب

اگر خواب تان بهم ریخته این مطلب را بخوانید: ریتم نامنظم خواب و بیداری