اختلال فاز خواب و بیداری پیشرفته
اختلالات خواب

اگر خیلی زود می خوابید و صبح زود از خواب بر می خیزید، این مطلب را بخوانید!